วันอังคารที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2552

24 มิถุนายน ของทุกปีคือวันชาติไทย!!

“ณ ที่นี้ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ เวลาย่ำรุ่งคณะราษฎรได้ก่อกำเนิดรัฐธรรมนูญเพื่อความเจริญของชาติ”


หมุดทองเหลืองนี้ฝังอยู่ที่บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า

"หมุดคณะราษฎร์"

__________________________________________________________

คงไม่มีใครไม่ทราบว่า วันที่ 24 มิถุนายน 2475 นั้นมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์การเมืองของประเทศอย่างไร เพราะว่า วันนั้นเป็นวันเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช มาเป็น ระบอบที่มีรูปแบบการปกครองที่มีรัฐสภา มีคณะรัฐมนตรี โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บริหารสูงสุดส่วนจะมี "ความเป็นประชาธิปไตย" มากแค่ไหน ในช่วง 75 ปีที่ผ่านมานั้น เป็นอีกเรื่องหนึ่งในอดีต วันที่ 24 มิถุนายน เคยถูกกำหนดให้เป็น "วันชาติ" ของประเทศด้วย ดังปรากฏอยู่ในประกาศ เรื่องวันชาติ ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2481 ในสมัยพระยาพหลพลพยุหเสนาเป็นนายกรัฐมนตรีส่วนการเฉลิมฉลองวันชาติ 24 มิถุนา ครั้งแรกนั้น จัดในปีถัดมา คือ 24 มิถุนายน 2482 ซึ่งเป็นสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามถือว่าวันที่ 24 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันหยุดราชการนอกจากนี้แล้วในวันที่ 24 มิถุนายน 2482 (วันเดียวกัน) รัฐบาลได้ออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี "ว่าด้วยรัฐนิยมใช้ชื่อประเทศ, ประชาชน และสัญชาติ" โดยมีเนื้อหาตอนหนึ่งว่า (ขอตัดทอนข้อความมาบางส่วน) ในภาษาไทย ชื่อประเทศ ประชาชน และสัญชาติ ให้ใช้ว่า "ไทย" ในภาษาอังกฤษ ชื่อประเทศ ให้ใช้ว่า Thailand ชื่อประชาชน และสัญชาติ ให้ใช้ว่า Thaiจึงถือได้ว่าเป็นวันเปลี่ยนชื่อประเทศจาก "สยาม" เป็น "ไทย" อีกด้วย (แม้ว่าบางกระแสจะเห็นว่า ควรนับตั้งแต่การเสนอ ร่างพระราชบัญญัติรัฐธรรมนูญขนานนามประเทศ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2482 มากกว่า)ต่อมาในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรีนั้น ได้มีมติ "ให้ยกเลิกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2481 เรื่อง วันชาติ นั้นเสีย และให้ถือเอาวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์เป็นวันเฉลิมฉลองของชาติไทย" โดยประกาศไว้เมื่อ 21 พฤษภาคม 2503ซึ่งต่อมาในวันที่ 8 มิถุนายน 2503 ก็ได้มีประกาศให้ยกเลิกการหยุดราชการในวันที่ 24 มิถุนายน เพราะไม่ได้เป็นวันชาติอีกต่อไปแล้ว
เพลงวันชาติที่เปิดให้ฟังกันนี้ แต่งโดยครูมนตรี ตราโมท เป็นเพลงที่แต่งขึ้นเพื่อประกวดในงานฉลองวันชาติ โดยได้รับรางวัลที่ 1สำหรับปี พ.ศ. ที่แต่งนั้น อ้างจาก reference ที่ข้าพเจ้าหามานั้น มีทั้งปี 2482 และปี 2483 เดิมทีข้าพเจ้าเชื่อว่าน่าจะเป็นปี 2482 มากกว่า เพราะเป็นการเฉลิมฉลองวันชาติ 24 มิถุนายนครั้งแรก ทางราชการอาจต้องการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ ถ้าจะให้มีการประกวด "เพลงวันชาติ" ก็น่าจะเป็นไปได้อยู่แต่ถ้าพิจารณาถึงประเด็นการเปลี่ยนชื่อประเทศประกอบด้วยแล้ว ข้าพเจ้าคิดเดาเอาเองว่า แม้จะมีกระแสต้องการให้เปลี่ยนชื่อประเทศจากสยามเป็นไทยมาก่อนปี 2482 แต่ชื่ออย่างเป็นทางการก็ยังคงเป็นสยามอยู่ การแต่งเพลงวันชาติก่อนการประกาศเปลี่ยนชื่อประเทศนั้น ไม่น่าจะใช้คำว่า "ไทย" ตามที่ปรากฎในเนื้อเพลงนอกจากจะมีเหตุผลอย่างอื่น หรือ ข้อกำหนดอื่นสำหรับการแต่งเพลงเพื่อประกวดในครั้งนั้น ดังนั้นถ้ามีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีในเดือนมิถุนายน 2482 และ การเสนอร่างพระราชบัญญัติ ฯ ในเดือนสิงหาคม (ปีเดียวกัน) การ(เตรียมตัว)แต่งเพลงเพื่อประกวดในปี พ.ศ. 2483 ก็มีความเป็นไปได้อยู่เหมือนกัน